Smluvní podmínky

Smluvní podmínky 2019/2020 – platí do vydání nových

Tábor Panda, z.s.

 

Toto jsou smluvní podmínky pro dětské tábory a další akce pro děti, mládež a dospělé v průběhu celého roku, kde je hlavním pořadatelem Tábor Panda, z.s.

 

I.        Smluvní strany

– Tábor Panda z.s., se sídlem Marie Pujmanové 542/1, 500 11 Hradec Králové, IČO:06626441, Spisová značka L 11505 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové (dále jen „pořadatel“)

– Zákonný zástupce přihlašovaného (dále jen „objednatel“)

 

II.        Vznik smluvního vztahu

Předběžná rezervace vzniká vyplněním a odesláním on-line přihlášky na internetových stránkách pořadatele taborpanda.cz. K uzavření smluvního vztahu dochází v okamžiku potvrzení předběžné rezervace objednavatelem formou uhrazení zálohové částky nebo plné ceny pobytu převodem na bankovní účet pořadatele dle platebních podmínek pořadatele.

V případě hrazení celého pobytu či jeho části třetí stranou (např. zaměstnavatel objednavatele) vzniká smluvní vztah v okamžiku řádného uhrazení faktury, kterou vystavil pořadatel. Po připsání platby na účet pořadatele zašle pořadatel objednateli potvrzení o obdržení platby.

V případě, že rezervace není potvrzena úhradou dle platebních podmínek pořadatele
(viz část V. – VII.), si pořadatel vyhrazuje nárok nabídnout předběžně rezervované místo jinému zájemci.

V přihlášce je objednatel povinen sdělit kromě jiného také důležité informace o zdravotním stavu dítěte, včetně psychických poruch, předepsaných nebo užívaných lécích či jiných zdravotních obtížích.

Práva a povinnosti mezi objednatelem a pořadatelem vzniklá ze smluvního vztahu uvedeného výše se řídí těmito smluvními podmínkami.

 

III.        Rozsah plnění služeb

Pořadatel poskytuje svoje služby účastníkům pořádaných akcí, tj. dětem, mládeži a dospělým a to především v průběhu letních a zimních táborů. Pořadatel zabezpečuje služby na základě online přihlášky účastníka, vyplněné objednatelem. Rozsah plnění se různí dle typu typu tábora. Dále specifikováno v částech: Letní tábory, Zimní tábory, Podzimní tábory a Příměstské tábory.

Z účasti dítěte na táboře nevyplývá pro objednatele právo na žádné jiné plnění a služby. Objednatel souhlasí s použitím osobních údajů z přihlášky a dalších dokumentů v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a od 28.5. 2018 dle nařízení EU 2016/679 (GDPR) pro potřeby pořadatele. Objednatel má právo na ochranu osobních dat před nepovolanými osobami.

IV.        Cena pobytu

Účastnické ceny jsou stanovené jako ceny smluvní.

Cena zahrnuje služby, které jsou při každé objednávané činnosti přesně vymezeny. Zpravidla odpovídají specifikaci jednotlivých táborů – body V.-VIII. Cena nezahrnuje: bezlepkovou dietu, úrazové pojištění dítěte a další služby, které nejsou výslovně uvedeny v bodech V.-VIII.

Pořadatel si vyhrazuje právo odůvodněné změny cen v případě závažných cenových změn na trhu nebo legislativních změn ovlivňujících náklady pořadatele. Pokud v době od podání přihlášky do dne zahájení pobytu účastníka změní pořadatel cenu, je povinen tuto změnu objednateli neprodleně oznámit. Při zvýšení ceny má objednatel právo od uzavřené smlouvy odstoupit (písemně nebo e-mailem) ve lhůtě 10 dnů od oznámení o navýšení ceny. Pokud tak objednatel neučiní ve stanovené lhůtě, je povinen vyšší cenu pořadateli uhradit do 14 kalendářních dnů.

 

 V.        Platební podmínky u letních táborů

Pokud není vyžadována fakturace zaměstnavateli, je cena splatná:

 • U přihlášek zaslaných do 20. 5. příslušného roku je záloha v minimální výši 1000 Kč splatná do 10 kalendářních dnů od potvrzení přihlášky pořadatelem, doplatek může být zasílán v několika splátkách, celá částka však musí být splacena nejpozději do 30. 5. příslušného kalendářního roku.
 • U přihlášek zaslaných po 20. 5. příslušného roku je celková cena splatná do 10 kalendářních dnů od potvrzení přihlášky pořadatelem.
 • U přihlášek zaslaných po 20. 6. příslušného roku je celková cena splatná do 5 kalendářních dnů od potvrzení přihlášky pořadatelem.

Pokud objednatel požaduje platbu celkové částky nebo části ceny na základě vystavené faktury, je celková cena splatná v termínu splatnosti vystavené faktury pořadatele. Zašlete ji nejméně 14 dní před nástupem na pobyt.

Celková cena za pobyt účastníka musí být uhrazena před zahájením akce, na kterou je účastník přihlášen.

Cena nezahrnuje smluvenou autobusovou dopravu, bezlepkovou dietu, úrazové pojištění dítěte a další služby.

VI.        Platební podmínky u zimních táborů

Pokud není vyžadována fakturace zaměstnavateli, je cena splatná:

 • Pro přihlášky zaslané do 15. 1. příslušného roku je záloha v minimální výši 1000 Kč splatná do 10 kalendářních dnů od potvrzení přihlášky, doplatek je nutné uhradit do 25. 1. příslušného roku.
 • Pro přihlášky zaslané po 15. 1. příslušného roku je celková cena splatná do 14 kalendářních dnů od potvrzení přihlášky pořadatelem.
 • U přihlášek zaslaných po 25. 1. příslušného roku je celá cena splatná do 5 dnů od potvrzení přihlášky, nejpozději však do 15. 2. příslušného roku.

Pokud objednatel požaduje platbu celkové částky nebo části ceny na základě vystavené faktury, je fakturovaná částka splatná v termínu splatnosti vystavené faktury pořadatele.

Cena za pobyt účastníka musí být uhrazena před zahájením akce, na kterou je účastník přihlášen.

Cena zahrnuje společnou dopravu.

Cena nezahrnuje úrazové pojištění a požadavky změnu či jiné stravování.

 

VII.        Platební podmínky u podzimních táborů

Pokud není vyžadována fakturace zaměstnavateli, je cena splatná:

 • Do 10 dnů od přijetí potvrzovacího emailu jako reakce na přijatou přihlášku

Pokud objednatel požaduje platbu celkové částky nebo části ceny na základě vystavené faktury, je fakturovaná částka splatná v termínu splatnosti vystavené faktury pořadatele.

Cena za pobyt účastníka musí být uhrazena před zahájením akce, na kterou je účastník přihlášen. Nejpozději 5 pracovních dnů před zahájením akce.

Cena zahrnuje společnou dopravu.

Cena nezahrnuje úrazové pojištění a požadavky změnu či jiné stravování.

VIII.        Platební podmínky u příměstských táborů

Pokud není vyžadována fakturace zaměstnavateli, je cena splatná:

 • Do 10 dnů od přijetí potvrzovacího emailu jako reakce na přijatou přihlášku

Pokud objednatel požaduje platbu celkové částky nebo části ceny na základě vystavené faktury, je fakturovaná částka splatná v termínu splatnosti vystavené faktury pořadatele.

Cena za pobyt účastníka musí být uhrazena před zahájením akce, na kterou je účastník přihlášen. Nejpozději 5 pracovních dnů před zahájením akce.

Cena zahrnuje svačinu, oběd, pitný režim, nájem sportovišť, pedagogický a trenérský dozor.

Cena nezahrnuje úrazové pojištění a požadavky změnu či jiné stravování.

IX.      Změna podmínek akce

V závažných a odůvodněných případech může pořadatel změnit termín, program, místo pobytu, cenu činnosti, případně činnost zrušit. Pokud objednatel se změnou nesouhlasí, má právo od smlouvy odstoupit ve lhůtě 10 kalendářních dnů od sdělení pořadatele o změně některých podmínek akce. Změna podmínek, jakož i nesouhlas objednatele s ní, musí být vyjádřeny písemně nebo e-mailem. Již zaplacenou částku musí pořadatel vrátit objednateli v plné výši (bez účtování stornovacích poplatků) nebo při částečném plnění poměrně k využitým službám.

 

X.     Účast na pobytu

Objednatel musí zaplatit plnou cenu objednané činnosti v souladu s výše uvedenými platebními podmínkami a řídit se pokyny pro účastníky.

Účastník akce je povinen dodržovat Provozní řád Tábor Panda, z.s., režim dne a pokyny vedení tábora. Především pak pokyny týkající se bezpečnosti a zdraví účastníků. Účastník je povinen zdržet se chování, které může poškozovat ostatní účastníky tábora. V případě nezvládnutelných kázeňských problémů s účastníkem si pořadatel vyhrazuje právo vyloučit jej a uplatnit příslušný stornovací poplatek, přičemž objednatel nemá nárok na náhradu za nevyužité služby a musí účastníka odvézt na svoje náklady. Účastník akce je povinen šetřit majetek v místě pobytu. Za škody způsobené účastníky zodpovídá objednatel. Jakékoli vážnější poškození inventáře pořadatele popř. jiného zařízení v průběhu činnosti hradí objednatel.

Objednatel nemá nárok na vrácení zaplacené ceny služby, kterou nevyužije účastník vlastní vinou.

Pořadatel zodpovídá za organizaci činnosti.

 

 XI.        Odstoupení od smlouvy objednatelem

Objednatel má právo před zahájením akce jednostranně od smlouvy odstoupit. Pořadatel je povinen vrátit zaplacenou částku, sníženou o stornopoplatky, na účet objednatele, a to nejpozději do 30. 9. příslušného roku u letních táborů a do 30. 3. příslušného roku u zimních táborů. U podzimních a příměstských táborů nejpozději do 60 kalendářních dnů po skončení dané akce.

 

XII.        Stornopoplatky u letních táborů

Při jednostranném odstoupení objednatele od smlouvy je pořadatel oprávněn účtovat stornopoplatky, jejichž výše záleží na důvodu a termínu odstoupení od smlouvy následovně:

 • Odstoupení do 10. 6. příslušného roku (včetně) – 500 Kč.
 • Odstoupení později než 10. 6. příslušného roku, ale ještě před zahájením akce:

a) z důvodu onemocnění dítěte doloženého lékařským potvrzením – 20 % ceny, minimálně však 500 Kč,

b) z ostatních důvodů – 50 % ceny.

 

XIII.        Stornopoplatky u zimních táborů

Při jednostranném odstoupení objednatele od smlouvy je pořadatel oprávněn účtovat stornopoplatky, jejichž výše záleží na důvodu a termínu odstoupení od smlouvy následovně:

 • Odstoupení do 15. 1. příslušného roku (včetně) – 700 Kč.
 • Odstoupení později než 15. 1. příslušného roku, ale ještě před zahájením akce:

a) z důvodu onemocnění dítěte doloženého lékařským potvrzením – 30 % ceny (minimálně 700 Kč),

b) z ostatních důvodů – 60 % ceny.

XIV.        Stornopoplatky u podzimních táborů

Při jednostranném odstoupení objednatele od smlouvy je pořadatel oprávněn účtovat stornopoplatky, jejichž výše záleží na důvodu a termínu odstoupení od smlouvy následovně:

 • Odstoupení do 10 až 6 dní před začátkem akce – 500 Kč.
 • Odstoupení později – 5 a méně dní ale ještě před zahájením akce:

a) z důvodu onemocnění dítěte doloženého lékařským potvrzením – 50 % ceny (minimálně 750 Kč),

b) z ostatních důvodů – 60 % ceny.

 

XIV.        Stornopoplatky u příměstských táborů

Při jednostranném odstoupení objednatele od smlouvy je pořadatel oprávněn účtovat stornopoplatky, jejichž výše záleží na důvodu a termínu odstoupení od smlouvy následovně:

 • Odstoupení 30 dní a více dní před začátkem akce – 500 Kč.
 • Odstoupení 29 dní až 14 dní před začátkem akce – 1000 Kč
 • Odstoupení 13 dní až 6 dní před začátkem akce – 1500 Kč
 • Odstoupení později – 5 a méně dní ale ještě před zahájením akce:

a) z důvodu onemocnění dítěte doloženého lékařským potvrzením – 50 % ceny

b) z ostatních důvodů – 60 % ceny.

XVI.       Neúčast na pobytu

V případě, že se účastník z důvodů na jeho straně nezúčastní akce nebo na ni vůbec nenastoupí, a přitom objednatel od smlouvy neodstoupí ještě před jejím zahájením, nebo zruší účast až po jejím zahájení, nemá objednatel nárok na vrácení zaplacené částky ani jinou finanční kompenzaci.

 

XVII.      Odstoupení od smlouvy pořadatelem

Pořadatel může před započetím pobytu nebo v jeho průběhu odstoupit od smlouvy v následujících případech, za kterých objednateli nevzniká nárok na vrácení celkové uhrazené částky, vzniká mu však nárok na finanční kompenzaci:

Účastník vážně narušuje průběh pobytu, zejména porušování táborového řádu.

 1. Účastník pobytu nesplňuje zdravotní požadavky pro účast na táboře (fyzické, psychické či sociální zdraví) nebo mu účast nedovoluje jeho zdravotní stav. Nic nezatajujte, jde o zdraví vašeho i ostatních dětí.
 2. V důsledku poskytnutí nesprávných či neúplných údajů objednatelem (např. při vyplňování přihlášky), kdy nelze bez předchozí dohody zajistit pobyt dítěte, jenž vyžaduje trvalou individuální péči nebo zdravotní péči nad rámec běžných zvyklostí na táborech.
 3. Pokud účastník není na akci přijat kvůli vší nákaze – pedikulóze, včetně přítomnosti hnid. (Na akci může být přijat až po jejím účinném odstranění.) Vše rozhodne zdravotník tábora.
 4. Objednatel nedodá předepsanou dokumentaci účastníka pobytu, tj. platný posudek o zdravotní způsobilosti dítěte, kopii průkazu pojištěnce, případně nepodepíše čestné prohlášení (tzv. bezinfekčnost).
 5. Pokud není zaplacena ve lhůtě dle platebních podmínek celá částka za pobyt účastníka.
 6. Dále může pořadatel odstoupit od smlouvy v důsledku tzv. „vyšší moci“, tj. z důvodů, kterým nebylo možno zabránit, či je při uzavírání smlouvy předvídat, a dále v případě nenaplnění minimálního počtu účastníků na akci. V těchto případech obdrží objednatel uhrazenou částku zpět v plné výši nebo poměrně k využitým službám. Objednateli zároveň nevznikne nárok na žádné jiné náhrady.

 

XVIII.     Finanční kompenzace při předčasném odjezdu účastníka z letního tábora

Při předčasném odjezdu účastníka z letního tábora z jakéhokoliv důvodu může objednatel uplatnit nárok na finanční kompenzaci za nevyužité dny (noci) pobytu.

Pořadatel poskytne objednateli finanční kompenzaci ve výši 100 Kč za každý nevyužitý den (noc), přičemž od takto stanovené celkové částky odečte 200 Kč.

Pořadatel rovněž poskytne objednateli plnou náhradu za zaplacené a nevyužité volitelné příplatky, tj. autobusovou dopravu.

Jinou kompenzaci za nevyužité služby, jež jsou součástí smluvní ceny, pořadatel neposkytuje.

Objednatel nemá nárok na finanční kompenzaci z důvodu pozdějšího nástupu účastníka na tábor.

 

 XIX.        Pojištění

Pojištění účastníka je věcí objednatele. Pořadatel jej nezajišťuje.

 

XX.       Náklady za ošetření a léčení

Pokud pořadateli vzniknou vedlejší náklady související s nadstandardním ošetřením či léčbou, je objednatel povinen je pořadateli uhradit.

Náklady za ošetření a běžné léky poskytnuté zdravotníkem pořadatele nejsou objednateli účtovány (jsou součástí ceny za pobyt účastníka).

 

XXI.    Reklamace služeb

V případě, že objednatel zjistí jakoukoli závadu v kvalitě nebo rozsahu uhrazených služeb, může uplatnit svůj nárok prostřednictvím reklamace. Povinností objednavatele je vadu reklamovat bezodkladně u vedoucího akce, popřípadě u jiného zástupce pořadatele.

Pořadatel je povinen řešit nahlášenou reklamaci neprodleně, a pokud je oprávněná, zjednat okamžitou nápravu.

V případě, že povaha vady neumožňuje reklamaci řešit v průběhu akce, objednatel je povinen uplatnit toto právo ihned po návratu účastníka z akce, avšak nejdéle do 7 kalendářních dnů písemně nebo e-mailem na adresu pořadatele. Pořadatel je povinen reklamaci prošetřit a rozhodnout o její oprávněnosti do 14 kalendářních dnů, ve složitých případech do 30 kalendářních dnů, od podání reklamace.

 

XXII.   Pořizování fotografií, audio a video záznamů

Objednatel souhlasí s pořizováním audiovizuálních záznamů svého dítěte během akce a souhlasí s veřejnou prezentací těchto záznamů na webových, facebookových a instagramových stránkách pořadatele a s jejich použitím k propagačním účelům pro Tábor Panda, z.s. vč. video koláží na Youtube.

 

XXIII.     Další ujednání

a) Objednatel bere na vědomí a souhlasí, že užívání mobilního telefonu účastníkem letního tábora je buď částečně omezeno anebo zcela zakázáno. Informaci o zvoleném režimu pro mobilní telefony dostane zákonný zástupce e-mailem minimálně 5 kalendářních dnů před konáním tábora. Tato informace je rovněž uvedena v sekci „Pro rodiče“ na internetových stránkách pořadatele. Pokud jsou mobilní telefony povoleny, jsou v průběhu táborového pobytu uschovány u vedoucího, přičemž za ně po dobu úschovy pořadatel přejímá odpovědnost, a účastníkům jsou vydávány pouze na období poledního klidu, případně jindy v době osobního volna, které stanoví vedoucí oddílu. Ve vlastním zájmu dítěte by měl být mobilní telefon dostatečně nabitý a chráněný heslem.

Držení a používání mobilních telefonu na zimních táborech není regulováno (tj. je povoleno).

Objednatel bere dále na vědomí a souhlasí s následujícími ujednáními:

b) Pořadatel přejímá hmotnou odpovědnost pouze za cennosti (peníze, elektroniku aj.), které účastník svěří do úschovy svému vedoucímu. Za ztrátu či krádež cenností, které si účastník v průběhu pobytu ponechá u sebe, nenese pořadatel žádnou odpovědnost. Nevozte proto zbytečnosti.

c) V průběhu pobytu není doporučeno děti navštěvovat. Není to výchovné a mnohdy se jedná o kontraproduktivní počin. Pište pohledy a dopisy.

d) K ukončení táborového pobytu dítěte může dojít výhradně v doprovodu zákonného zástupce, nebo na základě jím podepsaného písemného souhlasu.

e) Objednatel bere na vědomí, že mezi zakázané vybavení patří alkohol, cigarety včetně elektronických cigaret, drogy, omamné látky, útočné nože a jiné zbraně, střelivo, pyrotechnika, časopisy a jiné předměty s erotickou tematikou a dále též notebooky, tablety a jiné elektronické přístroje.

f) Objednatel dává pořadateli souhlas s provedením prohlídky osobních věcí svého dítěte v případě podezření na závažné porušení táborového řádu (krádež cizí věci, držení zakázaného vybavení – viz bod e). Samozřejmostí je přítomnost dítěte u takovéto prohlídky.

g) Objednatel nese odpovědnost za škody, které dítě v době pobytu na táboře úmyslně či z nedbalosti způsobí na vybavení tábora nebo jiném majetku. V případě finančních nákladů na opravu nebo výměnu takto poškozeného zařízení se objednatel zavazuje vzniklou škodu uhradit během pobytu nebo po jeho ukončení.

Objednatel bere na vědomí a souhlasí, že jeho dítě může dobrovolně uhradit malou škodu (do cca 200 Kč), kterou způsobilo, ze svého kapesného, např. podíl na rozbitém okně.

h) Pokud objednatel požaduje úpravu některého bodu těchto smluvních podmínek nebo vyžaduje individuální péči nad rámec táborových zvyklostí, anebo vznáší požadavek, jehož splněním podmiňuje platnost své přihlášky, musejí se strany na této změně domluvit. Jednostranné prohlášení objednatele, například v přihlášce, takovou dohodu nenahrazuje. Bez předchozí dohody není pořadatel povinen k takovému požadavku přihlížet a není pro něj nijak závazný.

 

XXIV.     Závěrečná ustanovení

Vyplněním přihlášky bere objednatel výše uvedené smluvní podmínky na vědomí a souhlasí s nimi. Objednatel stvrzuje v přihlášce, že těmto podmínkám rozumí a v plném rozsahu je respektuje.

 

Smluvní podmínky jsou platné od 27. 12. 2017
Aktualizace 30.4. 2019 – Přidání sekce VIII. resp. XIV. Příměstské tábory + následné přečíslování kapitol.